Privacybeleid

Houder van de behandel-en referentievoorschriften
De data controller is Cascina 36 B & B met hoofdkwartier in de via Cascina comune 36, Pregnana Milanese, 20010, MI (Italië), hierna “Cascina36”, voor beknoptheid. Cascina36 behandelt persoonsgegevens conform de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”, voor beknoptheid). Volgens art. 12, 13 en 14 van GDPR, verstrekt de rechthebbende deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens die zij heeft uitgevoerd.

Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing op CASCINA36 en haar website en persoonsgegevens met betrekking tot particulieren. Cascina36 kan niet worden en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de behandeling van onafhankelijke derden en sites van derden bereikbaar vanaf alle links op de Cascina36 website. Gezien het feit dat Cascina36 is een “Business-to-Business” (B2B) bedrijf:
• Als houder, Cascina36 systematisch en hoofdzakelijk behandelt gegevens van wettelijke of openbare personen,
• De Europese norm (GDPR) geldt voor de persoonsgegevens van alleen natuurlijke personen,
Alle persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen door de eigenaar Cascina36, elektronisch of handmatig worden verwerkt, met volledige inachtneming van de GDPR en onderworpen aan passende veiligheidsmaatregelen zoals vereist door de wetgeving en volgens de beste industriestandaarden ( ISO27002, ISO 29134, NIST 800-123). De gegevens en informatie van rechtspersonen worden niettemin vertrouwelijk behandeld en onderworpen aan dezelfde veiligheidsmaatregelen en aan dezelfde normen.

Doel van de behandeling zonder uitdrukkelijke toestemming

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming, via web of mail of andere, zijn facultatief en het resultaat van uw vrije keuze. Deze informatie wordt uitsluitend behandeld door Cascina36 met het oog op: (a) reageren en voldoen aan uw eisen, (b) voldoen aan onze mogelijke contractuele verbintenissen, c het nastreven van rechtmatige belangen van de rechthebbende [voorbeeld: verdedigen in juridische dienst], d aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.
Doel van de behandeling met uitdrukkelijke toestemming
Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zal CASCINA36 persoonsgegevens van natuurlijke personen behandelen voor promotionele en commerciële doeleinden: bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe aanbiedingen van producten of diensten.

Bewaringstermijn van persoonsgegevens

Cascina36 zal de persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig en voldoende is voor de doeleinden die worden aangegeven of voorzien in wettelijke en fiscale regels of totdat de betrokkene om annulering vraagt (Zie ook rechten van de betrokkene).

Rechten van de belanghebbende

De natuurlijke persoon aan wie de gegevens betrekking hebben (“belanghebbende”), heeft de volgende rechten:
• De toestemming van de houder te allen tijde intrekken *
• Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (garant),
• De houder vragen om toegang tot de gegevens teneinde de nauwkeurigheid ervan te verifiëren en, indien nodig,
• Vraag de houder om de overdraagbaarheid van zijn gegevens in een begrijpelijk formaat (. CSV),
• Vraag de eigenaar om * * uw persoonlijke gegevens te verwijderen

* Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de behandeling voorafgaand aan de intrekking
* * Het verzoek tot annulering zal worden voldaan als er geen andere rechtsgrondslagen die verplichten om de gegevens te handhaven: bijvoorbeeld, gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze contractuele of normatieve verplichting.

Categorieën van persoonsgegevens

Indien de betrokkene niet anderszins vrij wordt verstrekt, behandelt Cascina36 alleen “gemeenschappelijke” persoonsgegevens. De systematische en continue behandeling van “bepaalde gegevens” (d.w.z.: gevoelig, medisch, justitieel, enz.) is uitgesloten.

Bronnen van persoonsgegevens

Cascina36 kan uw persoonlijke gegevens van uzelf ontvangen voor uw vrije keuze (via e-mail, website, telefoon, Fax, enz.) of uit openbare bronnen (openbare registers, sociale, enz.). Ongeacht de bron, zal Cascina36 niet overgaan tot de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen voor promotionele of commerciële doeleinden zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Contact/vragen

Neem contact op met de gegevensbeheerder om uw rechten uit te oefenen of om opheldering te vragen.